anasayfa  /  ürünler  /  genel satış sözleşmesi şartları

GENEL SATIŞ ŞART VE KOŞULLARI

Genel
1.1 Aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, işbu genel satış şart ve koşulları (“Genel Koşullar”) Ekin Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 24331 sicil numaralı (“Ekin”) ve alıcısı (“Alıcı”) arasındaki tüm teklif, fiyat teklifi, alım siparişi, sipariş teyidi, fatura veya sözleşmeye uygulanabilecektir. İşbu Genel Koşullar ile taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılan sair özel koşullar (“Özel Koşullar”) arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Özel Koşulların hükümleri geçerli olacaktır.
1.2 Genel Koşullar ve Özel Koşullar bundan böyle her birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır.
1.3 Genel Koşulların kabulü, Alıcının, Ekin tarafından reddedilen kendi genel (alım) şart ve koşullarının uygulanmasından tamamen feragat etmiş sayılacaktır.

2. Teklifler, siparişler ve teslimat
2.1 Söz konusu belgelerde aksi belirtilmedikçe, teklifler 7 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Alıcı, Ekin’in teklifini yazılı olarak kabul ettiğinde veya Ekin tarafından önceden bir teklif yapılmamışsa, Ekin yazılı bir (alım) sipariş teyidi düzenlediğinde Ekin ve Alıcı arasında bir Sözleşme akdedilir.
2.2 Alıcıdan Ekin’e gönderilen her bir alım siparişi yazılı olacaktır ve nihai ve gayrikabili rücu sayılacaktır.
2.3 Ürünlerin teslimi, Özel Koşullarda belirtilen Incoterms (son versiyon) doğrultusunda ve Incoterms uygulanmadığında ise kararlaştırılan teslim koşulların doğrultusunda gerçekleşecektir.
2.4 Alıcı, monte tanklar, tankerler ve silo araçları ile teslimatlarda güvenlik konuları veya doldurma yöntemleri nedeniyle sipariş edilen hacme nazaran (olağan ticari uygulama doğrultusunda) +/- 10%’luk sapmaları kabul eder ve Alıcı faturanın orantılı olarak artırılabileceğini veya azaltılabileceğini kabul eder.
2.5 Ekin her bir siparişi teyit edilen teslim tarihinde yerine getirmek ve herhangi bir gecikmeyi önlemek veya sınırlamak için elinden gelen en üstün ticari çabayı gösterecektir. Teslimde gecikme (riski) halinde, Ekin her hâlükârda Alıcıyı derhal bilgilendirecektir ve Ekin ve Alıcı bunun olumsuz sonuçlarının telafi edilmesinin en pratik şekli konusunda birbirlerine danışacaklardır. Alıcı, Ekin’e karşı herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmediği sürece, teslimat Ekin tarafından askıya alınabilir.
2.6 Alıcı sipariş edilen ürünlerin mülkiyetini teyit edilen teslim tarihlerinde almakla yükümlüdür. Alıcının, ayıplı ürünlerin teslimi hariç, herhangi bir sebeple ürünlerin mülkiyetini teslim zamanında almaması halinde: (i) ürünler teslim edilmiş sayılacaktır; (ii) ürünlerin riski Alıcıya geçecektir; ve (iii) Ekin ürünleri, masrafları ve riski münferiden Alıcıya ait olmak üzere depolama hakkına sahip olacaktır. Söz konusu koruyucu tedbir Alıcının ödeme yükümlülüğünü askıya almaz.
2.7 Nakliye sırasında kullanılan ve tek seferlik kullanım için amaçlanmayan paletler, konteynerler, tankerler, monte tanklar ve diğer aletler, parçalar ve üniteler (“Nakliye Ünitesi”), Alıcıya Nakliye Ünitesi için bir depozito tahakkuk ettirilmiş olsa dahi, ancak Nakliye Ünitesinin Alıcıya faturalandırılmış olması hariç olmak üzere, her hâlükârda Ekin’in malı olarak kalacaktır. Alıcı Nakliye Ünitesini, Ekin’e ilk talebinde hasarsız bir durumda iade etmekle yükümlüdür. Ekin’in Nakliye Ünitesini hasarlı bir durumda geri alması halinde, Alıcı Ekin’i herhangi bir zarara veya hasara karşı tazmin edecektir.

3. Mülkiyetin muhafazası ve riskin devri
Ürünlerin teslimiyle birlikte, Alıcı tüm riskleri ve depolama külfetlerini üstlenecektir.

4. Fiyat ve ödeme şartları
4.1 alım siparişler, sipariş teyidi veya Özel Koşullarda belirtilen fiyatlarla ve şart ve koşullarla faturalandırılır.
4.2 Aksi kararlaştırılmadıkça, Ekin’in faturaları, fatura tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde, söz konusu faturada belirtilen banka hesabına banka transferiyle (herhangi bir masraf, vergi, harç veya diğer resimler de dâhil) Ekin’in kayıtlı merkezinde ödenecektir. Herhangi bir itiraz Alıcı tarafından, faturanın alınmasından itibaren 8 takvim günü içinde taahhütlü posta ile iletilmelidir. Bu sürenin sona ermesi üzerine, ilgili fatura Alıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır ve Ekin tarafından başka herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.
4.3 Bir faturanın (kısmen) vadesinde ödenmemesi halinde, Ekin, ön bildirim olmaksızın, kendiliğinden gecikme için (geçerli) yasal faize hak kazanır ve bu nedenle, Ekin’in maruz kaldığı zararlar yukarıda belirtilen tutarı geçmesi halinde daha yüksek bir tazminat talep etme hakkına halel gelmez. Alıcının yükümlülüklerini yerine getirmeye icbar ettirilmesi sırasında Ekin tarafından yapılan tüm mahkeme dışı ve yasal masraflar Alıcı tarafından ödenir.
4.4 Bir faturanın (kısmen) vadesinde ödenmemesi halinde, Ekin, Alıcıya ön bildirimde bulunmadan veya herhangi bir tazminat ödemeden tüm devam eden alım siparişlerinin icrasını durdurma hakkını saklı tutar.

5 Garantiler ve ayıp bildirimi
5.1 Ekin ürünlerin herhangi bir takyidat ve rehinden ari olarak, tamamen ürün şartnameleri, uygulanan kanunlar ve Sözleşme şatları doğrultusunda teslim edildiğini garanti eder. Ekin, ürünlere, ürünlerin satılabilirliğine, kullanıma veya belirli bir amaca uygunluğuna veya sair
hususa ilişkin başkaca hiçbir sarih veya zımni beyan veya garanti vermemekte olup, tüm bu beyan ve garantiler açıkça hariç kılınmıştır.
5.2 Ekin şu durumlarda madde 5.1’deki garantinin ihlalinden dolayı sorumlu olmayacaktır: (i) Alıcının madde 5.3 uyarınca bir şikayete bulunduktan sonra söz konusu ürünleri kullanmaya devam etmesi, (ii) Alıcının ürünlerin depolanması, kullanımı veya elleçlenmesine ilişkin ürün dokümantasyonu ve/veya talimatlarına uymaması; veya (iii) Ekin’in yazılı izni olmadan Alıcının söz konusu ürünleri değiştirmesi.
5.3 Ürünlerin teslimi üzerine, Alıcı teslim edilen ürünleri derhal muayene edecek ve inceleyecektir. Eğer Alıcı, ürünlerin veya bir kısmının teslimatının, makul görsel muayene ile görünebilir olan herhangi bir ayıbı olduğunu (örn. Nakliye hasarları ve miktar) tespit ederse, Alıcı derhal Ekin’e yazılı bildirimde bulunacak ve söz konusu ret için nedenler sunacaktır. Alıcı ayrıca herhangi bir gizli ayıba ilişkin olarak bunların tespitinden itibaren 7 takvim günü içinde Ekin’e bildirimde bulunacak ve bunların detaylarını verecektir. Yukarıda belirtilen süre içinde böyle bir iddiada bulunulmaması, ürünlerin Alıcı tarafından nihai kabulüyle sonuçlanacaktır.
5.4 Uygulanan emredici yasal yükümlülüklere halel gelmeksizin, Alıcı, Ekin’in bir şikayeti kabulü üzerine, ürünlerin yenisiyle değiştirilmesine, kararlaştırılan fiyatta indirime, sözleşmenin feshine (ürünler iade edilmek suretiyle) veya ürünlerin onarımına hak kazanacaktır; ancak şöyle ki ürünlerin Alıcı tarafından Ekin’e iadesi şarttır. Hiçbir ürün Ekin’in ön yazılı izni olmaksızın iade veya imha edilemez.
5.5 Ekin tarafından üretilmeyen ürünlere ilişkin olarak, Ekin tarafından verilen garanti kapsamı ve süresi her zaman, Özel Koşullarda ve/veya şartnamelerde belirtilen şekilde, Ekin’in (art arda) üreticisinden veya tedarikçisinden aldığı garanti ile sınırlıdır. Ekin’ in Türk Borçlar Kanunundan doğan sorumlulukları geçerli olmaya devam edecektir.
5.6 Alıcı tarafından satılan ürünlerin ayıplı olabileceği veya zarar veya hasara yol açabileceği anlaşılırsa, Ekin, Alıcıyı, Alıcı tarafından satılan ürünleri, Ekin tarafından belirlenen makul bir süre içinde geri çağırmakla yükümlü kılabilir. Ayrıca, Alıcı Ekin’in söz konusu ürün geri çağırma ile ilgili verebileceği tüm makul talimatlara uyacaktır. Böyle bir geri çağırmanın masrafları Ekin tarafından ödenecektir.

6. Sorumluluk
6.1 Ekin Sözleşme kapsamında doğrudan Ekin tarafından verilmiş bir garantinin ihlali veya Ekin ’e yüklenen bir yükümlülüğün ihlali sonucunda Alıcı aleyhine hükmedilen veya Alıcı tarafından uğranılan veya ödenen tüm hak taleplerine, yükümlülüklere, zararlara, ziyanlara, maliyetlere, cezalara ve masraflara karşı Alıcıyı tazmin edecektir.
6.2 Ekin’in 6.1. madde uyarınca zararlardan sorumlu tutulması durumunda, bu sorumluluk (i) ilgili fatura bedeli 50,000 Euro’dan (veya yerel para birimi cinsinden muadil bir tutardan) az ise sorumluluğun ait olduğu satın alma emrinin ilgili bölümünün fatura bedelinin 5 katı ve (ii) ilgili fatura bedeli 50,000 Euro’ya eşit veya üzeri (veya yerel para birimi cinsinden muadil bir tutar) olduğunda sorumluluğun ait olduğu satın alma emrinin ilgili bölümünün fatura bedelinin 2 katı ile sınırlı olacaktır.
6.3 Ekin, üçüncü tarafların kâr kaybı, tasarruf kaybı veya zararı dâhil olmak üzere herhangi bir zorunlu olmayan, arızi, dolaylı, netice veya maktu zarar ve ziyanı açısından sorumlu tutulmayacaktır.
6.4 İşbu Genel Koşullardaki hiçbir ifade, Ekin'in neden olduğu ağır ihmal, kasıtlı suiistimal, sahtekârlık veya ölüm veya kişisel yaralanma ile ilgili Ekin'in yükümlülüğünü hariç tutmaz veya sınırlandırmaz.

7. Rüşvetle mücadele ve ihracat kontrol yönetmelikleri

Ekin’le ticari ilişki kuran Alıcı, Ekin Davranış Kuralları www.azelis.com adresinde mevcuttur, yürürlükteki rüşvetle mücadele mevzuatı ve her türlü yerel veya uluslararası ihracat kontrol yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, acentelerinin be temsilcilerinin de (“Temsilciler”) uymasını sağlayacaktır. Özellikle, Alıcı ve Temsilcileri (i) 2010 İngiliz Rüşvet Kanunu veya diğer ilgili rüşvetle mücadele kanunları kapsamında rüşvet veya kolaylaştırma ödemesi olarak değerlendirilebilecek ödemeler yapmaktan ya da diğer teşvikleri vermekten ve (ii) işbu Sözleşme kapsamında (öngörülen) herhangi bir işlemle ilgili olarak Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği’nin her türlü resmi makam veya daireleri ya da Amerika Birleşik Devletleri tarafından belirli ülkelere, şahıslara ya da kuruluşlara uygulanan diplomatik, ekonomik veya askeri yaptırımları ya da sınırlayıcı tedbirleri ihlal etmekten imtina edecektir (UK Bribery Act 2010).

8. Mücbir Sebepler
Ekin patlama, yangın veya sel, protesto, isyan, sivil ayaklanma, terör eylemleri, hükümet icraatları, lokavt, trafik sorunları, grev veya diğer endüstriyel faaliyetler, ithalat veya ihracat kısıtlamaları, ambargo, teçhizat arızaları, Ekin’in tedarikçisinin ürünleri Ekin’e zamanında tedarik edememesi ve ürünlerinin normal tedarikini engelleyen
herhangi bir olay ve Ekin’in taşeronlarını veya tedarikçilerini etkileyen benzer durumlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir mücbir sebep hali durumunda Alıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğünden yasal olarak ibra edilecektir ve riayet etmekle yükümlü olmayacaktır. Bu tür bir mücbir sebep hali sırasında Ekin'in yükümlülükleri, mücbir sebep halinin devam ettiği süreye eşit bir süre için askıya alınır. Mücbir sebep halinin 3 aydan fazla sürmesi halinde, her bir taraf Sözleşmenin askıya alınan bölümünü, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak ve tazminat ödemeden derhal yürürlüğe girecek şekilde feshedebilir.

9. Fesih
Ekin (i) işbu Sözleşmeden doğan bir veya birden fazla yükümlülüğün Alıcı tarafından ihlali durumunda ihlalin Ekin tarafından yapılan yazılı bildirimden sonraki 7 takvim günü içinde çözüme kavuşturulmaması halinde; (ii) Madde 7 hükümlerinde öngörülen yükümlülüklerden herhangi birinin Alıcı veya Temsilci(ler)i tarafından ihlal edilmesi halinde, (iii) Alıcı alacaklılarıyla herhangi bir konkordato veya benzer bir genel düzenleme (resmi veya gayri resmi) yaparsa veya borçlarını ödeyemezse veya tehdit ederse, adli bir yeniden yapılandırma veya iflas sürecine tabiyse, taahhüdü, varlıkları veya geliri veya bir bölümü ile ilgili tayin edilmiş bir yediemini veya kayyımı varsa, tasfiye kararı almışsa veya tasfiyesi veya idaresi için başvuruda bulunulmuş veya mahkeme tarafından karar verilmişse, iflas etmişse veya iflas ertelemesine tabiyse veya (iv) Alıcı ticaret yapmaya son verirse, Alıcıyla olan Sözleşmeyi istediği an feshetme hakkına haizdir. Fesih durumunda Ekin benzer şekilde Ekin’in uğradığı tüm maliyetlerin, çıkarların ve zararların tazminatını isteme hakkını saklı tutar. Ayrıca fesihten önce Sözleşme süresi boyunca tahakkuk etmiş tüm hak ve yükümlülükler etkilenmeden aynen devam edecektir.

10. Gizlilik
Alıcı, Ekin’in önceden yazılı izni olmadan, Sözleşmenin akdi için gerekli olan yerler hariç, Sözleşmenin varlığını veya içeriğini herhangi bir kişiye duyurmayacak veya açıklamayacaktır. Alıcı ayrıca Sözleşmesinin ifası sırasında Ekin’in gizli veya özel bilgilerine erişebileceğini ikrar eder. Bu gizli bilgiler yalnızca ve münhasıran Ekin’e ait kalacaktır ve Alıcı tarafından Ekin’e karşı Alıcının yükümlülüklerinin ibrası dışında bir amaçla kullanılmayacaktır. Sözleşmenin feshinden sonra sözleşme Alıcı tarafından kullanılamayacaktır ve bu bakımdan gizlilik yükümlülüğü, işbu Sözleşmenin feshinden sonra sınırsız süreyle yürürlükte kalacaktır.

11. Muhtelif Maddeler
11.1 Sözleşme, taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder. Alıcı, Ekin tarafından veya adına verilmiş veya yapılmış Sözleşmede öngörülmeyen bir ifade, taahhüt, beyan, güvence veya tekeffüle itimat etmediğini ikrar eder.
11.2 Sözleşmenin bir veya birden fazla hükmünün herhangi bir nedenle herhangi bir açıdan geçersiz, hukuk dışı veya icra edilemez bulunması durumunda, bu geçersizlik, hukuk dışılık veya icra edilemezlik Sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecektir ancak işbu Sözleşme bu geçersiz, hukuk dışı veya icra edilemez hükümler hiç içinde yer almıyormuş gibi yorumlanacaktır. Bu durumda taraflar geçersiz hüküm yerine, geçersiz hükme amaç olarak olabildiğince yakın bir hükümle Sözleşmeyi geçerli ve icra edilebilir kılmak için azami çaba göstereceklerdir.
11.3 Ekin’in Sözleşmenin bir hükmünü yürürlüğe koymaması veya yürürlüğe koymada geç kalması veya kısmen yürürlüğe koyması, Sözleşme kapsamındaki haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
11.4 Ekin’in, Alıcının Sözleşme kapsamında bir ihlalinden veya temerrüdünden veya Sözleşme hükmünden feragat etmesi, sonraki ihlal veya temerrütlerden feragat sayılmayacaktır.
11.5 Alıcı, Ekin’in önceden yazılı izni olmadan haklarını veya yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.

12. Geçerli yasa ve yargı yetkisi
12.1 Tüm Sözleşmeler ve bundan doğan tüm diğer anlaşmalar, hukuk seçimi kuralları dikkate alınmaksızın münhasıran T.C. yasalarına tabidir. Zaman zaman tadil edilmiş 11 Nisan 1980 tarihli BM Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulaması açıkça hariç tutulur.
12.2 Sözleşmeden doğan veya Sözleşmeyle bağlantılı olan ve tüm diğer anlaşmalardan doğan tüm ihtilaflar münhasıran İstanbul Çağlayan mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözülecektir.

Yenilikler ve duyurularımızdan haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olunuz. Kayıt için buraya tıklayın!

data1

Genel Merkez Kısıklı Mah.İncir Sok No:6A 34692 Üsküdar -İstanbul
+90 216 524 12 24 | [email protected]